Rozvážíme nákupy pro Tesco, vstupujeme do Polska a na Slovensko